Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Plan zagospodarowania uchwalony

Niedziela, 31 Styczeń 2016

Na ostatniej sesji miejskiej została przyjęta uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Za uchwałą głosowało 22 radnych. Uchwalenie planu oznacza, że w Pszczynie zostaną wyznaczone nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe, komunalne i socjalne.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to najważniejszy dokument, który reguluje rozwiązania dotyczące gospodarki przestrzennej w naszej gminie. Dzięki temu Pszczyna będzie się rozwijać. Przyjęte rozwiązania wpływają na rozwój przedsiębiorczości oraz budownictwa. Dokument określa również zasady ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz zabytków. Czas wdrożyć takie rozwiązania, dzięki którym raz na zawsze unikniemy chaosu architektonicznego w granicach miasta - mówił na sesji Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.

2016-01::1454271912-plan-zagospodarowani

Plan został dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu. Pierwszy raz na przełomie 2013/2014 roku. Drugie wyłożenie miało miejsce między 9 marca, a 7 kwietnia minionego roku. Łącznie złożono 704 uwag mieszkańców. Ostatecznie, podczas czwartkowej sesji, 22 radnych głosowało "za" przyjęciem uchwały, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Przyjęcie uchwały w sprawie Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzennego oznacza, że w granicach miasta zostaną wyznaczone nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe, komunalne, socjalne. Dokument pozwoli wyznaczyć m.in. tereny pod usługi sportu przy ul. Grzebłowiec, pod lokalizację cmentarza przy ul. Łowieckiej, poszerzyć teren cmentarza Świętej Jadwigi przy ul. Chopina, zabezpieczyć teren pod zieleń parkową w otoczeniu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pszczynie, a także uregulować przepisy dotyczące lokalizacji szyldów i reklam.

Przedmiotem planu są ustalenia w zakresie:

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy;
7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem;
9) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4

Źródło: www.pless.pl

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

 

 

 

 

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg