Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Radny apeluje o wprowadzenie standardów ochrony drzew

Środa, 14 Czerwiec 2023

W związku z przypadkami niszczenia drzew i zieleni podczas prowadzonych inwestycji, radny Arkadiusz Gardiasz zawnioskował o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie odpowiednich zapisów do dokumentacji projektowej i przetargowej zobowiązującej wykonawców do zabezpieczenia drzew, krzewów/zieleni w obrębie prowadzonej inwestycji, na placu budowy.

Radny zwraca uwagę, że podczas prowadzonych inwestycji, zwłaszcza drogowych, brak jest jakiegokolwiek zabezpieczenia drzew, co powoduje uszkodzenia pnia oraz korzeni. Jako przykład podaje inwestycję prowadzoną przy ulicy Kazimierza Wielkiego (sprawa zgłoszona do Wydziału Gospodarki Komunalnej UM podczas prowadzonej inwestycji), przy ulicy Marii Skłodowska-Curie, gdzie wykonawca złamał drzewo oraz aktualnie prowadzoną inwestycję przy skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Wyspiańskiego na osiedlu Daszyńskiego.

- W mojej opinii należy wprowadzić standardy ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym na terenie gminy Pszczyna oraz zobowiązać projektantów, wykonawców, kierowników budowy, inspektorów nadzoru do ich stosowania. Dobrym praktykami są standardy wprowadzone w takich miastach jak Wrocław, Poznań lub opracowane przez Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu we współpracy z Fundacją Ekorozwoju standardy ochrony drzew, w ramach projektu LIFE "Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy". Przesłankami prawnymi dla stosowania takich rozwiązań jest ustawa o ochronie przyrody, zgodnie z którą między innymi "prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom" (art. 87a ust. 1). - pisze radny Arkadiusz Gardiasz.

Arkadiusz Gardiasz podkreśla, że największe znaczenie dla zamierania drzew mają przyczyny wpływające na rozwój korzeni drzew, a za najistotniejsze czynniki wpływające na rozwój korzeni uznaje się właściwości wodno-powietrzne oraz zagęszczenie gleby. Na żywotność roślin najgorzej wpływa ubicie gleby, niewłaściwe nawadnianie oraz zniszczenie części systemu korzeniowego. Najgroźniejsze dla drzewa są: uszkodzenia korzeni, uszkodzenia konarów oraz otarcia znacznych powierzchni kory. Podczas trwania robót, pod drzewami niedopuszczalne jest miedzy innymi składowanie materiałów budowlanych oraz ziemi, parkowanie/poruszanie się sprzętem ciężkim, wykonywanie prac skutkujących zagęszczeniem gleby oraz naruszanie koron drzew poprzez pracę sprzętu (co ma miejsce przy ulicy Wyspiańskiego). Takie uszkodzenia zawsze skutkują chorobą, osłabieniem lub śmiercią drzewa. Efekty te mogą się pojawić kilka lat po zakończeniu budowy.

- Projektowanie, a następnie realizacja inwestycji gminnych odbywa się z możliwie największym poszanowaniem i ochroną istniejącego drzewostanu i innych form zieleni. Wydziały urzędu odpowiedzialne za realizację inwestycji zwracają szczególną uwagę, by istniejące zadrzewienie zostało zachowane i uwzględnione w wykonywanej dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takiej możliwości, każdorazowo jesteśmy zobligowani do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na wycinkę drzew, w której szczegółowo zostają opisane i wskazane konkretne gatunki do wycinki i wykonania nasadzeń zastępczych. Dokładamy starań, by istniejące zadrzewienie w sąsiedztwie lub na terenie zrealizowanych inwestycji było odpowiednio pielęgnowane poprzez zastosowanie różnego rodzaju cięć pielęgnacyjnych, wzmocnień mechanicznych oraz prac poprawiających ich bytowanie, co w konsekwencji ma na celu doprowadzenie do jak najdłuższego trwania drzew w zgodności z potrzebami bezpieczeństwa publicznego - odpowiada burmistrz Pszczyny.

Burmistrz poinformował również, że w opracowywanych Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia na prace projektowe i na roboty budowlane, w opisie przedmiotu zamówienia, zostaną zawarte zapisy dotyczące ochrony drzew i innych form zieleni.

Źródło: www.pless.pl 

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg