Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Interpelacja radnych w sprawie Przedszkola nr 6

Piątek, 9 Październik 2020

W czwartek, 24 września br., radni Arkadiusz Gardiasz i Marek Szklorz złożyli do burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola interpelację dotycząca rozbudowy schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu Publicznym nr 6 w Pszczynie.

Podkreślają, że obecna infrastruktura wokół Przedszkola nr 6 z Oddziałami Specjalnymi im. Misia Puchatka w Pszczynie (jedyne gminne przedszkole w Pszczynie, które posiada oddziały specjalne), nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza wejście do placówki oraz wyjście do ogrodu, zamontowane szyny nie spełniają swojej funkcji oraz norm przewidzianych prawem. Bezpieczeństwo użytkowania wymaga zmiany względem stanu istniejącego poprzez zmianę szerokości spocznika zgodnie z obecnymi normami oraz ukształtowanie umożliwiające manewrowanie wózkiem przez osobę niepełnosprawną przed drzwiami budynku.

Fot. Arkadiusz Gardiasz 

 --------------------------------------------------------------------------

Pełna treść interpelacji radnych:

W związku ze złożonym w maju 2018 roku wnioskiem oraz licznymi zgłoszeniami mieszkańców Pszczyny, ponownie wnosimy o pilne podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa przy Przedszkolu Publicznym nr 6 w Pszczynie i dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Pragniemy zaznaczyć, iż minęło już ponad dwa lata od czasu, kiedy wystąpiliśmy do Pana z wnioskiem o przebudowę wejścia do Przedszkola nr 6 z Oddziałami Specjalnymi im. Misia Puchatka w Pszczynie, w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - budowę pochyli zgodnej z przepisami. Niestety pomimo składanych przez Pana deklaracji, do dnia dzisiejszego sytuacja nie uległa zmianie.

Monitując stopień realizacji w/w inwestycji oraz nierozstrzygnięte postępowania przetargowe, wnosimy o informację na temat podjętych działań przez Pana w przedmiotowej sprawie, w okresie od wydania zarządzenia nr SG.0050.498.2019 z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019, gdzie zmniejszono w dziale 80, rozdziale 80104 zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu Publicznym nr 21 w Pszczynie” o kwotę 40 tys. zł (wykreślając zadanie z budżetu), do dnia 24 września br.

Obecna infrastruktura wokół Przedszkola nr 6 z Oddziałami Specjalnymi im. Misia Puchatka w Pszczynie (jedyne gminne przedszkole w Pszczynie, które posiada oddziały specjalne), nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza wejście do placówki (zamontowane szyny nie spełniają swojej funkcji oraz norm przewidzianych prawem). Zgodnie z dokumentacją techniczną, która Urząd Miejski w Pszczynie posiada od 2018 roku:

  • „Schody zewnętrzne będące przedmiotem rozbudowy służą jako wejście główne do budynku przedszkola. Obecnie funkcję udogodnienia i podjazdu dla wózków stanowią stalowe szyny rozłożone na konstrukcji schodów. Jednakże szerokość spocznika schodów jest niewystarczająca do swobodnego manewrowania wózkiem przed drzwiami do budynku”;
  • „Szerokość spocznika nie spełnia wymogów określonych w Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra  Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”;
  • „Sposób spełnienia podstawowych wymagań o których mowa w art. 5 ust.1 Prawo budowlane: Bezpieczeństwo użytkowania wymaga zmiany względem stanu istniejącego poprzez zmianę szerokości spocznika zgodnie z obecnymi normami oraz ukształtowanie umożliwiające manewrowanie wózkiem przez osobę niepełnosprawną przed drzwiami budynku. Nowoprojektowana pochylnia ma na celu umożliwienie bezpiecznego poruszania się osobom niepełnosprawnym. Bezpieczeństwo użytkowania oraz zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych wymaga przebudowy schodów oraz dobudowy pochylni dla osób niepełnosprawnych”.

Ponadto, wnosimy o przedstawienie pełnej korespondencji w przedmiotowej sprawie, jaką Urząd prowadził z dyrekcją Przedszkola nr 6 z Oddziałami Specjalnymi w Pszczynie, w okresie ostatnich 3 lat.

Nadal liczymy, iż zgodnie z Pana zapewnieniami „sprawą priorytetową i nadrzędną dla Gminy jest bezpieczeństwo użytkowników placówek oświatowych - dzieci, młodzieży, pracowników i rodziców.”

Z poważaniem
Arkadiusz Gardiasz
Marek Szklorz

 

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

 

 

 

 

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg