Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Jesteśmy odpowiedzialni za nasze otoczenie - wywiad

Środa, 19 Sierpień 2015

– Jako mieszkańcy pokazaliśmy już, że potrafimy się jednoczyć w ważnych dla nas sprawach – podkreśla Mirosława Manowska, Przewodnicząca Zarządu osiedla Kolonia Jasna w Pszczynie.

Jak w skrócie można opisać osiedle Kolonia Jasna?

– Osiedle Kolonia Jasna położone jest w południowej części naszego miasta. Sąsiaduje z osiedlem Piastów, sołectwem Łąka oraz gminą Goczałkowice-Zdrój. Intensywny rozwój naszego osiedla przypada na lata 1980-2000 - wtedy to wybudowano między innymi Szkołę Podstawową nr 18 oraz Przedszkole Publiczne nr 21 im. Misia Puchatka. Obecnie osiedle zamieszkuje około 3590 mieszkańców, w tym duża liczba osób starszych wiekowo.

Jakie są mocne strony osiedla Kolonia Jasna?

– Jako mieszkańcy pokazaliśmy już, że potrafimy się jednoczyć w ważnych dla nas sprawach - tak było w przypadku kompostowni, która miała powstać w naszym sąsiedztwie bez jakichkolwiek konsultacji społecznych i naszej zgody. Także coraz liczniejsza obecność mieszkańców na Zebraniach Ogólnych Mieszkańców naszego osiedla wskazuje na większą aktywność społeczną i zainteresowanie sprawami naszego lokalnego środowiska, w którym żyjemy - to ważny sygnał, że jesteśmy odpowiedzialni za nasze otoczenie.

Każdy z nas indywidualnie stara się uczynić miejsce naszego zamieszkania atrakcyjnym i estetycznym, stąd też przepiękne i zadbane ogródki, w których możemy odpoczywać i nabierać sił, a które cieszą oko mieszkańców całego osiedla.

Mocną stroną są także nasi nowo wybrani Radni - pan Arkadiusz Gardiasz i pan Marek Szklorz - ludzie młodzi, zaangażowani społecznie, pełni zapału i energii, którzy swoimi pomysłami zarażają innych, a których dotychczasowa krótka działalność samorządowa już przynosi efekty.

Jak zmieniło się osiedle przez ostatnie lata?

– Nasze osiedle obejmuje przede wszystkim zabudowę jednorodzinną, ale znajduje się tu także część zabudowy segmentacyjnej. Jako osiedle nie posiadamy miejsc, w których moglibyśmy się spotykać, integrować i wspólnie rozwiązywać nasze problemy. W sołectwach łatwiej jest skupić mieszkańców wokół ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń oraz klubów sportowych, które to organizacje są najczęściej inicjatorami festynów i spotkań okolicznościowych, gdyż dysponują do tego odpowiednią infrastrukturą (boiska, strażnice, kluby, domy kultury) i środkami. W mieście natomiast brak jest takich miejsc.

Jeśli chodzi o zmiany, jakie nastąpiły w ostatnich latach, to oprócz tych widocznych tj. zadbane posesje i ich otoczenie, zagospodarowanie miejsc wokół szkoły (odnowienie boiska szkolnego oraz urządzenie placu zabaw przy szkole), a także odnowienie placu zabaw przy ulicy Bratniej, to brak jest jednak jakichkolwiek inwestycji, które by służyły ogółowi mieszkańców naszego osiedla. W tym zakresie panuje stagnacja i nic się nie zmienia od lat.

Co zatem należałoby zmienić, poprawić? I czy są już w tym celu podejmowane działania?

– Jest wiele rzeczy, które wymagają poprawy - przede wszystkim dotyczy to dróg i chodników, z których korzystają dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, matki z dziećmi w wózkach oraz ludzie starsi, stanowiący duży odsetek Mieszkańców naszego osiedla. Muszą być one bezpieczne, funkcjonalne i nie mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia. Już dziś cieszymy się, iż część chodnika przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej zostanie wyremontowana, tym bardziej, że od tak dawna nagłaśnialiśmy tę sprawę wraz z Radnymi, wskazując na jego fatalny stan.

Ważnym problemem na naszym osiedlu jest brak właściwego oznakowania ulic, co powoduje, iż osoby spoza naszego osiedla mają problem z orientacją i lokalizacją. Chcemy to poprawić poprzez wprowadzenie ujednoliconych tablic z właściwymi nazwami ulic.

Inną bolączką jest stan infrastruktury, związanej ze słupami sieci energetycznej, telefonicznej, internetowej oraz samym okablowaniem - panuje tu samowolka. Obwiśnięte kable oraz uszkodzone słupy wymagają interwencji ich właścicieli - dlatego za pośrednictwem Urzędu Miasta zwróciliśmy się do nich o przeprowadzenie przeglądów technicznych i należyte ich uporządkowanie.

W złym stanie jest również oznakowanie dróg. Znaki drogowe są pokrzywione, zdewastowane, zamalowane, zasłonięte przez gałęzie drzew, krzaków lub inne znaki drogowe, umiejscowione w sposób niewłaściwy lub niewidoczny dla kierowcy lub innych użytkowników dróg - należy to uporządkować, dlatego zamierzmy się zwrócić do Urzędu Miasta o interwencję. Ważnym elementem funkcjonowania naszego osiedla jest dostęp i wymiana informacji - wobec czego ze środków przeznaczonych na finansowanie zadań przeznaczyliśmy ich część na stworzenie strony internetowej, która obok tablic informacyjnych ma być podstawowym sposobem komunikacji. Chcemy w ten sposób dotrzeć do mieszkańców, jak również oczekujemy, iż tą drogą mieszkańcy będą się zwracać do nas ze swoimi uwagami oraz pomysłami na funkcjonowanie naszego osiedla.

Plany na ten rok - jakie zadania zamierza realizować Zarząd?

– Jako nowy zarząd zaczęliśmy funkcjonować dopiero końcem kwietnia tego roku i od razu zabraliśmy się ostro do pracy. Postawiliśmy przed sobą wiele zadań, które pragniemy realizować dla dobra mieszkańców naszego osiedla. Główny kierunek to integracja naszego środowiska: poprzez współudział w organizacji Festynu Rodzinnego przy Szkole Podstawowej nr 18 (13 czerwca 2015); organizację wycieczki do Kopalni Soli w Wieliczce oraz Opactwa Benedyktynów w Tyńcu; poprzez organizację wyjazdów na spektakl do Teatru Rozrywki w Chorzowie oraz wyjazdu dla dzieci do Teatru Banialuka w Bielsku-Białej; organizację spotkania świątecznego z najstarszymi mieszkańcami naszego osiedla - seniorami, których gościć będziemy w grudniu tego roku w Szkole Podstawowej nr 18.

Poza integracją zamierzamy włączyć się również w finansowanie tablic z nazwami ulic oraz w zakup osiedlowych tablic informacyjnych, wyposażonych w mapy.

Obok zadań finansowych, jako Zarząd chcemy aktywnie uczestniczyć w życiu naszego osiedla, wspierając inicjatywy mieszkańców, sygnalizować ich problemy wobec władz miasta, a także szukać najlepszych rozwiązań, służących lepszemu funkcjonowaniu osiedla. Dla realizacji celów chcemy nawiązać także współpracę z naszymi sąsiadami tj. zarządem osiedla Piastów i radą sołecką Łąki, aby się razem wspierać w ważnych inwestycjach, niezbędnych dla naszego bezpieczeństwa i wspólnego dobra. Pierwsze kroki w tym kierunku już uczyniliśmy. Mam nadzieję, iż ten rok będzie dla Zarządu Osiedla Kolonia Jasna sprawdzianem, który zostanie przez mieszkańców oceniony pozytywnie.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Anna Piątkowska-Borek

Źródło:www.glos24.pl

2015-08::1439965010-10400003-16879866980

 

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg