Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Program STOP SMOG

Poniedziałek, 29 Kwiecień 2019

Gmina Pszczyna zamierza przystąpić do programu „Stop Smog”. To program przeznaczony dla najmniej zamożnych gospodarstw domowych. Zanim jednak samorząd uzyska odpowiednią dotację, musi zagwarantować, że spełni narzucone warunki. Stąd konieczność zapoznania się z zainteresowaniem ze strony mieszkańców. W tym celu opracowano deklarację wstępną uczestnictwa w projekcie.

Deklaracje wstępne uczestnictwa w programie "Stop Smog" będą przyjmowane do 15 maja 2019 roku.

Program „Stop Smog” jest realizowany w ramach nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawę jakości powietrza przez wdrożenie programu termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych należących do osób ubogich energetycznie oraz wymianę lub likwidację pieców niespełniających standardów niskoemisyjnych. Program będzie współfinansowany ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, a jego realizacją zajmuje się Gmina.

Program "Stop Smog" różni się od podobnego programu o nazwie "Czyste Powietrze" tym, że jest przeznaczony dla najmniej zamożnych gospodarstw domowych i będzie realizowany przez gminy. Osoby, które spełnią określone w ustawie warunki będą mogły mieć docieplony budynek, wymienione okna i instalacje grzewcze ponosząc do 10% kosztów inwestycji. 70%  dofinansowania to środki przyznawane Gminie przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). Pozostałe 20% środków finansowych zapewnia Gmina.

W celu złożenia wniosku do MPiT Gmina musi opracować i uchwalić przez Radę Miejską Gminny Program Niskoemisyjny, regulamin oraz zapewnić w budżecie gminy środki na wykonanie inwestycji. Pozytywne rozpatrzenie wniosku umożliwia zawarcie porozumienia pomiędzy Ministerstwem a Gminą, na okres realizacji projektu, który może wynosić maksymalnie trzy lata. Po zawarciu porozumienia Gmina, w drodze zamówienia publicznego wybiera wykonawcę inwestycji. Ustawa zakłada, że średni koszt inwestycji wyniesie 53 tys. zł brutto.

Warunki udziału w projekcie Stop Smog.

Gmina będzie zawierać umowy na z osobami, które spełnią określone poniżej warunki:

 1. beneficjent musi być właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego, który faktycznie zamieszkuje w budynku, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie niskoemyjne,
 2. do programu kwalifikują się beneficjenci, których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017r. poz. 180) /przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez ta osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby/

  - nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym czyli 1.925,00 zł i
  125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym czyli 1.375,00 zł. w okresie 3 miesięcy przed podpisaniem umowy z Gminą na udział w projekcie
 3. posiadane przez osobę ubiegającą się o wsparcie środki własne i zasoby majątkowe, z uwzględnieniem wartości budynku lub lokalu nie mogą przekraczać kwoty 424.000 zł,
 4. beneficjent udostępnia swój dom ekipom budowlanym i instalatorskim na czas realizacji inwestycji, zgodnie z warunkami umowy z Gminą,
 5. beneficjent wyraża zgodę na wniesienie wkładu własnego w wysokości oraz w sposób określony w uchwale Rady Miejskiej.
 6. okres trwałości projektu to 10 lat - gmina ma prawo kontrolować, czy przestrzegane są warunki umowy.
 7. jeżeli w ciągu 10 lat właściciel dokona sprzedaż domu nastąpi zwrot kosztów przedsięwzięcia. Za każdy rok zwrot wynosi 10% wartości inwestycji. Po upływie 10 lat zbycie budynku nie będzie powodowało konieczności zwrotu kosztów inwestycji. Przekazanie domu w spadku nie powoduje konieczności zwrotu pieniędzy, które dostaną dom w spadku przed upływem 10 lat od zakończenia inwestycji przez gminę.

  Zakres rzeczowy finansowany w ramach programu Stop Smog:
 • likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, albo wymiany takich urządzeń lub systemów na spełniające standardy niskoemisyjne albo wykorzystujące paliwa gazowe albo energię elektryczną,
 • przyłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci ciepłowniczej albo gazowej, w wysokości równej opłacie za przyłączenie do sieci, do poniesienia której byłaby zobowiązana osoba, z którą została zawarta umowa na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego,
 • przyłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci elektroenergetycznej lub modernizacji przyłącza, do takiej sieci, jeżeli ma to związek z realizacją przedsięwzięcia niskoemisyjnego, w wysokości równej opłacie za przyłączenie do sieci lub opłacie za modernizację przyłącza, do poniesienia której byłaby zobowiązana osoba, z którą została zawarta umowa na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego,
 • docieplenia ścian, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów,
 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
 • modernizacji systemu ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • likwidacji liniowych i punktowych mostków cieplnych,
 • modernizacji systemu wentylacji polegającej na: izolacji kanałów nawiewnych i wywiewnych transportujących powietrze wentylacyjne,
 • montażu systemów optymalizujących strumień objętości oraz parametry jakościowe powietrza wentylacyjnego doprowadzanego do pomieszczeń w zależności od potrzeb użytkownika,
 • instalacji lub wymiany urządzeń pomiarowo-kontrolnych, teletransmisyjnych oraz automatyki w ramach wdrażania systemów zarządzania energią, innych niż będące własnością operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych.

Źródło: www.pszczyna.pl

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg