Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Kolejny etap wymiany starych kotłów

Czwartek, 21 Luty 2019

W latach 2017-2018 na terenie gminy Pszczyna realizowano I etap wymiany starych „kopciuchów”. W marcu rozpocznie się nabór wniosków do II etapu wymiany niskosprawnych kotłów.

Strona dotycząca programu: www.niskaemisja.pl/pszczyna/ 

 

 

Informujemy, iż Gmina Pszczyna przystępuje do realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – etap II na rok 2019, na terenie Gminy Pszczyna. Program realizowany będzie zgodnie z regulaminem przyjętym Uchwałą Nr IV/39/19  Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 17 stycznia 2019r. Dotacje przyznawane będą mieszkańcom Gminy Pszczyna maksymalnie do 60% kosztów na następujące zakresy:

1. Wymianę źródła ciepła na:

  • kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012 oraz spełniające wymogi ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 (maksymalna dotacja wynosi: 8 400 PLN),
  • kocioł opalany biomasą spełniający wymogi 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:20125:2012 oraz spełniające wymogi ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 (maksymalna dotacja wynosi: 8 400 PLN),
  • kocioł gazowy (maksymalna dotacja wynosi: 8 400 PLN),
  • kocioł olejowy (maksymalna dotacja wynosi: 8 400 PLN).

2. Instalację centralnego ogrzewania w zakresie:

  • modernizacji źródła ciepła w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym wraz z budową sieci c.o. (maksymalna dotacja wynosi: 3 000 PLN).

3. Termomodernizację - w kwocie łącznej nie większej niż 10 000 PLN, dla zakresu polegającego na:

  • dociepleniu ścian zewnętrznych,
  • dociepleniu stropodachu/dachu,
  • wymianie okien i drzwi zewnętrznych.

Dotacja do termomodernizacji dotyczy jedynie budynków jednorodzinnych.

Nabór wniosków rozpocznie się od poniedziałku, 4 marca 2019 roku od godziny 9.00 i trwać będzie do dnia 18 marca 2019. Lista rankingowa mieszkańców zakwalifikowanych do projektu będzie sporządzona w oparciu o kolejność składania kompletnych wniosków. Składanie wniosków możliwe będzie poprzez:

1) Złożenie wniosku poprzez formularz elektroniczny pod adresem: https://bazapgn.pl/wniosek/pszczyna 

następnie przekazanie wersji papierowej podpisanego wniosku na wskazany adres pocztą lub złożenie w Punkcie Obsługi Klienta w terminie 7 dni od daty złożenia wersji elektronicznej (w przypadku nadania pocztą liczy się data stempla pocztowego)

2) Złożenie pisemnego wniosku w Punkcie Obsługi Klienta, który mieści się w Pszczynie przy ul. Kopernika 3 boks nr 13. Po raz pierwszy POK będzie czynny
4 marca 2019 roku w godzinach od 9.00 do 17.00 (ze względu na pierwszy dzień naboru).

Ranking tworzony będzie w oparciu o termin zarejestrowania wniosku w systemie do zgłaszania wniosków. Wnioski składane papierowo i elektronicznie traktowane są równoważnie.

Kompletny wniosek powinien zawierać następujące załączniki:

1) Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w której będzie realizowana inwestycja /aktualny wypis z księgi wieczystej (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku).

Istnieje możliwość pobrania bezpłatnie elektronicznej wersji księgi wieczystej pod adresem https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do (niezbędne jest wydrukowanie co najmniej działu II, tj. działu określającego własności);

2) Pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji związanej z wymianą systemu ogrzewania lub docieplenia ścian, stropodachów i dachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych. Wzór dokumentu można pobrać tutaj.

3) Dokument potwierdzający oddanie budynku do użytku, a razie jego braku inny dokument, z którego wynika, że budynek jest zgłoszony do użytkowania lub oświadczenie wnioskodawcy. Wzór dokumentu można pobrać tutaj.

Nabór wniosków przeprowadzany jest w celu pozyskania środków w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Umowy z mieszkańcami będą podpisywane po uzyskaniu decyzji. Planowany termin podpisania umów to maj 2019 roku.

W celu ułatwienia kontaktu z mieszkańcem prosimy o podanie we wniosku danych kontaktowych w celu przekazywania informacji oraz pozostałej korespondencji na temat realizacji projektu na wskazane adresy e-mail lub w formie SMS na wskazany numer telefonu.

Pliki do pobrania:

 

Źródło: www.pszczyna.pl 

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg