Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Ogólne Zebranie Mieszkańców osiedla Kolonia Jasna

Poniedziałek, 23 Kwiecień 2018

W poniedziałek, 16 kwietnia 2018 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze na osiedlu Kolonia Jasna. Ponad siedemdziesięciu mieszkańców miało okazję poznać działania Zarządu Osiedla, a także Urzędu Miejskiego. Spotkanie stanowiło również możliwość do zgłaszania swoich wniosków i uwag odnoszących się do sytuacji na osiedlu.

Na początku zebrania przewodniczący Zarządu Osiedla przywitał przybyłych gości oraz zgromadzonych mieszkańców. Następnie Arkadiusz Gardiasz przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla za miniony rok. W trakcie rocznej działalności Zarząd zebrał się na 10 posiedzeniach, podczas których oprócz omawiania spraw bieżących, organizacyjnych i problemów osiedla podjęto również uchwały dotyczące realizacji i wydatkowania środków finansowych będących w dyspozycji Zarządu w kwocie 29.600 zł.

Realizacja planu budżetowego osiedla Kolonia Jasna przedstawiała się następująco: wykonanie tablic informacyjnych osiedla przy ul. Bratniej oraz ul. Srebrnej - 4950 zł; wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy ul. Sznelowiec w Pszczynie - 3500 zł; budowa oświetlenia przy Szkole Podstawowej nr 18 w Pszczynie - 2000 zł; zakup drzew na teren placu zabaw przy ul. Księżycowej (buk pospolity) - 2000 zł; współorganizacja "Rodzinnego Pikniku PP21 w Pszczynie" - sfinansowanie wynajmu urządzeń zabawowych typu dmuchańce - 2000 zł; przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na osiedlu (dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Gwiaździstej - 1000 zł; organizacja zajęć z tenisa ziemnego dla mieszkańców - 1000 zł (MORiS); zakup banerów i roll’up - 705 zł; utrzymanie strony internetowej osiedla - 298,89 zł; współorganizacja "Międzyosiedlowego Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka" - 590,20 zł; wyjazd na spektakl dla dzieci "Złota rybka" Teatr Żelazny w Katowicach (48 osób); wyjazd mieszkańców na spektakl "Firma dziękuje", Teatr Scena Stu w Krakowie (51 osób); wyjazd integracyjny mieszkańców do Ojcowa (50 osób); paczki dla mieszkańców - seniorów z osiedla Kolonia Jasna; spotkanie seniorów z osiedla Kolonia Jasna. Łączna kwota zrealizowanych wydatków z budżetu Osiedla wyniosła 29.519,50 zł, co stanowi 99,73 % całego budżetu Osiedla na rok 2017. Ponadto wydatkowano na potrzeby osiedla 1800 zł środków z poza budżetu osiedlowego - dieta Przewodniczącego Zarządu oraz radnych z osiedla Kolonia Jasna.

- W roku 2016 były prowadzone prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy ulic Słonecznej i ul. Dobrawy z ul. Kazimierza Wielkiego. Cieszymy się, że wspólnymi siłami Zarządów obu osiedli, połączonych z zaangażowaniem Radnych Rady Miejskiej Kamila Widłoka, Arkadiusza Gardiasza, Marka Szklorza, Krystyny Fuławki, Grzegorza Kuczery, dzięki składanym przez nich interpelacjom i wnioskom, dzięki uchwałom, które były podejmowane na naszych zebraniach osiedlowych udało nam się zabezpieczyć środki i rozpocząć realizację jednej z najważniejszych inwestycji na naszym osiedlu - przebudowa ul. Słonecznej - mówił Arkadiusz Gardiasz.

Ponadto we współpracy z przewodniczącym Zarządu osiedla Piastów - Kamilem Widłokiem podjęto się zadania związanego z wykonaniem koncepcji zagospodarowania terenów zielonych wokół kościoła. - Zadanie to zostało przez nas złożone do PBO 2018. Projekt ten chcemy dalej realizować i w najbliższym czasie poprosimy Państwa o zaangażowanie się w konsultacje społeczne dot. zagospodarowania tego terenu, chcielibyśmy poznać Państwa opinie i sugestie odnośnie tego, czego byście oczekiwali od takiego parku - sygnalizował przewodniczący Zarządu Osiedla Kolonia Jasna.

Po przegłosowaniu uchwały Arkadiusz Gardiasz przedstawił plan pracy Zarządu Osiedla Kolonia Jasna na rok 2018. Przytoczony plan przewiduje następujące zadania: organizację zebrań Zarządu osiedla w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał; monitorowanie stanu technicznego dróg gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich znajdujących się na osiedlu; monitorowanie stanu technicznego oświetlenia ulicznego znajdującego się na osiedlu; określanie obowiązków i zadań wobec osoby odpowiedzialnej za utrzymanie porządku i czystości na osiedlu; zakup roślin/drzew/krzewów na osiedle Kolonia Jasna; zakup i montaż nowych tablic informacyjnych z planem osiedla; zakup namiotu oraz nagłośnienia na potrzeby osiedla; współorganizację Pikniku z okazji dnia dziecka - czerwiec 2018; współorganizację Pikniku wspólnie z SP nr 18 - czerwiec 2018; wykonanie brakujących tablic z nazwami ulic na osiedlu Kolonia Jasna; wymianę oświetlenia ulicznego na osiedlu i dobudowę nowego w brakujących miejscach; organizację wydarzeń/wyjazdów kulturalnych, integracyjnych (wycieczki, teatr, festyny), a także organizację spotkania dla seniorów oraz paczek dla osób, które ze względu na stan zdrowia oraz wiek nie mogą uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym osiedla.

Następnie głos zabrała Irena Lip. Członek Zarządu Osiedla Kolonia Jasna przybliżyła mieszkańcom rys historyczny osiedla, a także nakreśliła swój plan stworzenia monografii. Zachęciła również zebranych do dzielenia się swoimi wspomnieniami oraz starymi zdjęciami. - Mój głos ma jeden cel - zachęcić mieszkańców do współpracy z nami. W tej chwili nie tylko ja się tym zajmuję, ale już kilka mieszkanek naszego osiedla mi pomaga. Pozyskałam też sporo zdjęć. Chcę podziękować mieszkańcom, którzy ze mną współpracowali i chętnie ze mną rozmawiają i dzielą się informacjami - mówiła Irena Lip.

Prelegentka przeczytała również treść apelu wystosowanego do mieszkańców osiedla Kolonia Jasna: Tworzymy galerię zdjęć na stronie internetowej naszego osiedla. Pomóżcie w poszukiwaniu zdjęć z XX w. przedstawiających różne fragmenty osiedla a będące bardzo dobrymi zapisami naszego osiedla.

- Będziecie Państwo pierwszym osiedlem w Pszczynie, które będzie pisać monografię. Do tej pory takie pozycje napisały wszystkie sołectwa i za każdym razem Urząd Miejski je wydawał. Jeśli Państwo się zdecydujecie taką monografię wydać, na pewno z ramienia Urzędu w tym pomożemy. Trzymam kciuki, żeby się Państwu udało - mówił burmistrz Dariusz Skrobol.

W dalszej kolejności przedstawiono realizację zadań w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Arkadiusz Gardiasz zwrócił się z prośbą do mieszkańców o aktywne uczestnictwo w tym projekcie. - Chciałbym apelować do Państwa, żeby włączyć się do realizacji Budżetu Obywatelskiego - zachęcał.

Podobnie jak podczas wcześniejszych zebrań komendant straży miejskiej przedstawił działania podejmowane w ramach walki ze smogiem. Wskazał m.in. na profilaktykę - czyli spotkania informacyjne z dziećmi i dorosłymi. Mówił również o Eko-Patrolach i wynikach kontroli przez nie prowadzonych. Komendant odniósł się również do jakości paliwa sprzedawanego na składach opałowych. - Wiemy, że Państwu jest sprzedawane złej jakości paliwo. Liczymy na rozwiązania rządowe. Chcielibyśmy rozpocząć kontrolę składów opałowych - mówił. Artur Krzyżaniak zwrócił także uwagę na problem wałęsających się psów. - Psy biegające wolno stanowią zagrożenie. Proszę na to zwracać uwagę.

Komendant straży miejskiej zaapelował również o numerowanie posesji. Strażnik zachęcał także do zabrania do domów koperty życia, która stanowi ważną informację dla ratowników w sytuacji zagrożenia życia.

Następnie Dariusz Skrobol zaprezentował mieszkańcom wykonane remonty. Zauważył, że temat dróg jest tematem wiodącym na wszystkich zebraniach i podkreślał, że gmina sukcesywnie przekazuje pieniądze na ich przebudowy. Burmistrz wskazał także najważniejsze inwestycje ogólnogminne zrealizowane w ciągu ostatnich lat, należą do nich: remont rynku i parku, utworzenie czytelni i sali tanecznej przy ul. Piastowskiej. Przedstawił też planowane przedsięwzięcie, tj. powstanie centrum organizacji pozarządowych i przeniesienie biblioteki do budynku dawnej pralni szpitalnej.

Mówił także o utrzymaniu mieszkań komunalnych oraz obciążeniach, z jakimi gmina zmaga się z tego tytułu. Wspomniał również o przeprowadzonej wymianie lamp w gminie Pszczyna oraz oszczędnościach z tego wynikających. Burmistrz przedstawił także ilość środków przeznaczaną na sport oraz kulturę.

Zastępca burmistrza, Barbara Sopot-Zembok wskazała z kolei najważniejsze zadania gminy związane z oświatą. Przedstawiła zakończone inwestycje m.in. budowę przedszkola w Piasku oraz w Porębie. Zaprezentowała również wizualizację przedszkola powstającego przy ul. Skłodowskiej-Curie.

- Część szkół, które zostały przystosowane do tego, że umieszczono w nich oddziały przedszkolne, zrobiła się bardzo ciasna i w tej chwili dzieci uczą się na dwie zmiany. Są takie miejsca, gdzie planujemy rozbudować szkoły - w Piasku i SP nr 2. Są też miejsca, gdzie wokół szkoły nie ma terenu, żeby cokolwiek dobudować, więc zakupiliśmy dwie działki - w Czarkowie i w Studzienicach, gdzie w przyszłości będą rozbudowywane miejsca przeznaczone na oświatę. Widzą Państwo, że te wydatki są ogromne, ale są konieczne po to, żeby nasze dzieci były dobrze wykształcone - podkreślała Barbara Sopot-Zembok.

W dalszej części burmistrz zachęcał do przekazania 1% na organizacje pożytku publicznego z gminy Pszczyna i zaprezentował inwestycje zaplanowane w najbliższych latach. Należą do nich: Wodny Plac Zabaw przy ul. Bramkowej w Pszczynie, budowa centrum przesiadkowego i infrastruktury towarzyszącej w postaci łącznika na ul. Sokoła oraz ścieżek rowerowych, a także budowa Osiedla Luiza. Dariusz Skrobol przedstawił też założenia Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Mówił również o zanieczyszczeniach spowodowanych dużym ruchem samochodów osobowych i ciężarowych na DK-1. Na koniec przypomniał mieszkańcom o zmianie harmonogramu odpadów segregowanych.

Następnie głos zabrał mł. asp. Robert Sojka. Dzielnicowy osiedla Kolonia Jasna przybliżył mieszkańcom działanie aplikacji Moja Komenda i zachęcał do kontaktu i zgłaszania wszelkich problemów.

Kolejnym punktem zebrania było wystąpienie Katarzyny Huptys, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz Jarosława Kubisa, inspektora nadzoru budowlanego. Prelegenci omówili zakres przebudowy ul. Słonecznej i Dobrawy. - Trwają roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Mamy wybudowany odcinek główny, od ulicy Zdrojowej do ulicy Pięknej, oraz trwają roboty związane z przebudową sieci energetycznej i telefonicznej. Na skrzyżowaniu ulicy Słonecznej i Skłodowskiej budowana jest aktualnie kanalizacja deszczowa. Przedmiotem projektu jest przebudowa odcinka ulicy Słonecznej, od ulicy Zdrojowej do ulicy Dobrawy, gdzie powstanie rondo i dalej ulicą Dobrawy, do skrzyżowania na wysokości placu zabaw "Radocha". Aktualnie budowane jest oświetlenie. Lampy oświetleniowe z zewnętrznej strony drogi są wbudowywane w pas zieleni, tam też będzie regulowana kanalizacja deszczowa. Zostanie odbudowany odcinek ulicy Słonecznej, dobudowane zostaną ciągi pieszo-rowerowe i chodnik - prezentował Jarosław Kubis.

Mieszkańcy chętnie zabierali głos w tym temacie. Pierwsze pytanie dotyczyło zamknięcia przejazdu na ulicę Bratnią. - Projekt tej budowy przewiduje likwidację skrzyżowania na ulicy Bratniej, co powoduje przedzielenie tego osiedla na lewą i prawą stronę i brak możliwości przejazdu. Skrzyżowanie ulicy Bratniej zawsze pozwalało ludziom dojechać do piekarni czy nawet do końca ulicy Bratniej. Po co jest likwidacja tego skrzyżowania? - pytał mieszkaniec.

- Główną przesłanką likwidacji tego skrzyżowania była kwestia pozyskania większej ilości miejsc postojowych w tym obszarze gdzie jest piekarnia, ośrodek zdrowia i najwięcej samochodów się zatrzymuje. Likwidacja wynika z tego, żeby zapewnić miejsca postojowe i uzyskać bezpieczne rozwiązanie - tłumaczyła Katarzyna Huptys.

Z tą odpowiedzią nie zgodzili się mieszkańcy, którzy twierdzili, że usunięcie tego skrzyżowania nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem i utrudni im życie, ponieważ kolejny przejazd przez ulicę Słoneczną będzie dopiero w pobliżu ulicy Zdrojowej. Na to naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie odpowiedziała, że najbliższe skrzyżowanie jest na ulicy Wesołej. Na tę odpowiedź z kolei wzburzyła się mieszkanka ulicy Wesołej, która zasygnalizowała, że wzdłuż drogi nie ma chodnika ani pobocza, a znacznie zwiększył się ruch samochodowy i jest to niebezpieczne.

- W zeszłym roku na zebraniu były postulaty, żeby zwiększyć bezpieczeństwo i głównie o to chodzi w przebudowie tej ulicy i w powstaniu ronda. Tu były brane pod uwagę wszystkie aspekty - parkowanie pojazdów, bliskość szkoły itd. - odpowiedział Artur Krzyżaniak.

- Mówiliśmy o problemie jakim będzie likwidacja tego skrzyżowania już na ostatnim zebraniu. Rozmawialiśmy na ten temat też w urzędzie. Robicie coś dla nas wbrew nam - zwracał uwagę mieszkaniec.

Uczestnicy zebrania chcieli wiedzieć również jak długo potrwa obecne zamknięcie ulicy Słonecznej, od ulicy Zdrojowej do skrzyżowania z ulicą Dobrawy. - Takie utrudnienia, jakie w tej chwili są na ulicy Słonecznej, będą prawdopodobnie do końca października. Skrzyżowanie nie będzie zamknięte przez ten cały okres czasu. Firma przeprowadzi prace jak najszybciej, żeby wahadłowo ruch był dopuszczony - odpowiedziała Katarzyna Huptys.

W tym miejscu Arkadiusz Gardiasz zachęcił mieszkańców do bezpośredniego kontaktu z Zarządem Osiedla. - Jeśli w trakcie przebudowy zauważą Państwo jakieś utrudnienia, problemy proszę kontaktować się ze mną, będę starał się na bieżąco je rozwiązywać - mówił.

Następnie mieszkańcy ulicy bocznej od Grzebłowca oraz ulicy Rubinowej zgłosili problem wynikający z budowy osiedla bloków. Zauważyli, że wykonawca nie przestrzega oznakowania, które się tam znajduje, podobnie mieszkańcy tego osiedla. Sygnalizowali, że jest to droga gminna, wąska, szutrowa, którą gmina remontuje, a prywatny deweloper ciężkim sprzętem tę ulicę rozjeżdża i niszczy. - Dochodzi do sytuacji niebezpiecznych, a tą drogą poruszają się dzieci chodzące do szkoły - zwracał uwagę mieszkaniec. Zebrani pytali również o plany związane z tamtą częścią osiedla i czy deweloper uzyska zgodę na zjazd na tę ulicę.

- My niestety jako urzędnicy nie jesteśmy w stanie pilnować ruchu na ulicy. Tam jest ograniczenie tonażowe, w związku z czym ciężki transport nie powinien się tam znaleźć, a jeśli jest to należy zawiadomić policję - mówiła Katarzyna Huptys.

- Wydaje mi się, że jedynym rozwiązaniem jest podwyższenie krawężnika, żeby nie można było wjechać od strony tej wąskiej ulicy - zaproponował mieszkaniec.

W kwestii bezpieczeństwa w tym rejonie wypowiedział się dzielnicowy. - Można zgłaszać zagrożenie telefonicznie, przyjść do nas do komendy albo skorzystać z narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń. W tej aplikacji wpisuje się adres miejsca, w którym dochodzi do wykroczenia i zaznacza jego rodzaj. Wtedy do 7 dni będziemy kontrolować to miejsce i sprawdzać czy dochodzi do tych wykroczeń. Jeśli potwierdzimy zgłoszenie to będzie to nasz stały punkt kontroli - informował mł. asp. Robert Sojka.

W dalszej kolejności Arkadiusz Gardiasz przedstawił propozycje uchwał mieszkańców, które przedstawione zostaną w Urzędzie Miasta. Pierwszy wniosek dotyczył poprawy stanu infrastruktury szkolnej (sportowej). W jego treści mieszkańcy zwrócili się o podjęcie działań zmierzających do wykonania odpowiedniej nawierzchni (poliuretanowa nawierzchnia sportowa) na bieżni lekkoatletycznej wokół boisk przy SP nr 18 w Pszczynie. - Proponowane rozwiązanie ma na celu poprawę stanu infrastruktury sportowej/szkolnej na terenie osiedla Kolonia Jasna, z której korzystają zarówno uczniowie Szkoły Podstawowej nr 18 w Pszczynie jak i mieszkańcy osiedla - czytamy w uzasadnieniu.

Kolejny projekt uchwały odnosił się do zabezpieczenia działki nr 686/761 przy ul. Srebrnej na potrzeby rekreacyjno-kulturalne osiedla Kolonia Jasna. Uzasadnienie: - Przedmiotowa działka będąca własnością gminy, stanowi doskonałe miejsce spotkań i organizacji wydarzeń osiedlowych.

Trzeci wniosek dotyczył podjęcia działań zmierzających do wykonania projektu oraz budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Grzebłowiec (odcinek od ul. Skłodowskiej do ul. Zdrojowej). Mieszkańcy zaproponowali, żeby wystąpić do gminy Goczałkowice-Zdrój w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia. - Proponowane rozwiązanie ma na celu poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców naszego osiedla, jak i wszystkich uczestników ruchu drogowego - uzasadniono.

Następna uchwała dotyczyła ulicy Bratniej. - My mieszkańcy osiedla Kolonia Jasna wnosimy o podjęcie działań zmierzających do wykonania projektu oraz budowy chodnika wzdłuż ul. Bratniej (odcinek od ul. Cieszyńskiej do ul. Słonecznej). Proponowane rozwiązanie ma na celu poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców naszego osiedla, jaki i wszystkich uczestników ruchu drogowego - czytamy w uchwale.

Ostatni projekt uchwały odnosił się do przebudowy ul. Słonecznej na osiedlu Kolonia Jasna. W treści pisma mieszkańcy zwrócili się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do wykonania kompleksowego projektu zagospodarowania terenów zielonych (nowych nasadzeń drzew i krzewów) wzdłuż całej ul. Słonecznej w Pszczynie.

- Jedynie nasadzenia pełnowymiarowymi drzewami pozwolą na zrekompensowanie strat poczynionych przez obecnie zrealizowaną wycinkę. Domagamy się zasadzenia drzew a nie ich zamienników, które miasto powszechnie stosuje. Chcemy, będąc mieszkańcami tego osiedla, otaczać się zielenią pełnowymiarową a nie wszechobecnym betonem czy asfaltem. Nie kwestionujemy dążenia władz Pszczyny do polepszenia stanu dróg na osiedlu, jednakże takie działania muszą również uwzględniać postulaty mieszkańców - odczytał treść apelu Arkadiusz Gardiasz.

Kolejne głosy uczestników zebrania dotyczyły Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Jeden z mieszkańców podkreślał, że piece gazowe są bardziej ekologiczne od węglowych, z tego względu powinny być do nich większe dopłaty. Odpowiedzi w tym temacie udzielił Dariusz Skrobol, który wytłumaczył, że pieniądze przekazywane mieszkańcom na wymianę źródeł ciepła pochodzą z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gmina musi dostosować się do pewnych regulacji. Wśród uczestników zebrania pojawiły się również głosy, żeby zabronić mieszkańcom osiedla palenia w zwykłych piecach.

- Uchwała antysmogowa nakłada obowiązek wymiany pieców. Proszę się przyjrzeć tym kotłom, których Państwo używacie, bo jest ściśle określony czas ich wymiany, a tego wymaga od Państwa uchwała antysmogowa - sygnalizował Artur Krzyżaniak.

Mieszkańcy sygnalizowali także problem z wywózką odpadów zielonych. Podkreślali, że ograniczenie do 200 kilogramów jest zbyt małe. - W tej chwili na terenie gminy Pszczyny obowiązuje uchwała, która mówi, że odpady zielone mieszkańcy są zobowiązani dostarczyć bezpośrednio do punktu odbioru odpadów na ul. Cieszyńskiej. Przyczyną takiej decyzji była kwestia wysokości opłaty. Długo analizowaliśmy kwestię zakresu odbioru odpadów, staraliśmy się wyważyć kwestie: ekologiczną, zapotrzebowania mieszkańców i cenę. Przygotowując regulamin utrzymywania czystości, konsultując go z mieszkańcami przedstawiliśmy taką propozycję radnym. Ta uchwała nie była przyjęta jednogłośnie, wśród radnych również są zdania różne. Jeżeli większa liczba mieszkańców będzie oczekiwała odbioru wszystkich odpadów bezpośrednio z posesji to taka zmiana, po okresie obowiązywania umowy z firmą Remondis, do regulaminu utrzymania czystości może być wprowadzona uchwałą rady miejskiej. Wtedy ogłaszając kolejny przetarg na odbiór zagospodarowania odpadów urząd przygotuje takie warunki - tłumaczyła Katarzyna Huptys.

Uczestnicy podkreślali jednak, że wywożenie odpadów nie jest problemem. Kłopot stanowi limit ustalony w wysokości 200 kg. W temacie ekologii mieszkańcy pytali także o kontenery na liście.

Następną sprawą było sprzątanie ulic na osiedlu. Mieszkaniec zauważył, że część dróg jest zamiatana sukcesywnie, a niektóre są pomijane. - Z roku na rok poszerzamy zakres usług dotyczących zamiatania. Prawdą jest, że rzeczywiście w latach poprzednich nie wszystkie drogi asfaltowe były w tym wykazie uwzględnione. Ten zakres jest rozszerzany, wynika to tylko i wyłącznie z naszych możliwości - odpowiedziała Katarzyna Huptys.

Źródło: www.pless.pl
Fot. BM /www.pless.pl 

 

 

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg