Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Rusza wymiana kotłów i termomodernizacja budynków

Czwartek, 28 Wrzesień 2017

Ponad 10 mln zł kosztować będzie w gminie Pszczyna I etap wymiany starych, niskosprawnych kotłów oraz termomodernizacja budynków w Pszczynie. Pozyskano na ten cel 4 842 600 zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

I etap będzie realizowany w latach 2017-2018. Zakłada on wymianę 270 starych pieców na kotły węglowe 5 klasy.  W ramach projektu uwzględniono również wymianę kotłów węglowych na gazowe oraz termomodernizację budynków z uwzględnieniem dociepleń przegród budowlanych, drzwi oraz wymianę okien.  Do końca 2018 roku zmodernizowane zostaną również instalacje w pięciu dużych wielorodzinnych budynkach.

Rolę operatora będzie pełniła spółka Atsys.pl z o.o. z Katowic, która została wybrana w przetargu. Do jej obowiązków będzie należało m.in. przeprowadzenie i nabór wniosków wraz z weryfikacją, udzielenie informacji o warunkach technicznych, finansowych oraz organizacji zadań objętych programem, uruchomienie strony internetowej, przygotowanie informatora dla mieszkańców oraz odbiór techniczny wymienionych instalacji. Operator uruchomi na terenie Pszczyny stały punkt obsługi klienta.

Nabór wniosków rozpocznie się w poniedziałek, 2 października od godziny 10.00.


Składanie wniosków możliwe będzie poprzez:

- złożenie pisemnego wniosku w Punkcie Obsługi Klienta, który mieści się przy ul. Kopernika 3 boks nr 13. Po raz pierwszy POK będzie czynny 2 października 2017 roku w godzinach od 10.00 do 17.00 (ze względu na pierwszy dzień naboru).

- złożenie wniosku w postaci skanu na e-mail: pszczyna@atsys.pl, następnie przekazanie wersji papierowej podpisanego wniosku w terminie 7 dni od daty wysłania maila.

Harmonogram otwarcia Punktu Obsługi Klienta, wzór wniosku oraz pozostałe informacje na temat realizacji programu będą publikowane na bieżąco na stronie:www.niskaemisja.pl/pszczyna/ 

 

Do ubiegania się o dotację uprawnione są następujące podmioty:

a) osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami i nie prowadzące działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

b) wspólnoty mieszkaniowe, posiadające tytuł prawny (prawo własności, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawo rzeczowe lub stosunek zobowiązaniowy) do budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Pszczyna oddanych do użytkowania i ogrzewanych (tj. posiadających działający system ogrzewania).

Programem objęte są oddane do użytkowania i ogrzewane budynki mieszkalne jednorodzinne lub lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych, zasilane w ciepło ze źródeł ciepła opalanych paliwem stałym lub paliwem gazowym wyposażonych w emitor o wysokości do 40 m (niska emisja). Programem nie są objęte budynki letniskowe.

 

Dotacją celową objęta jest:

1) wymiana źródeł ciepła przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń lub ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej (w przypadku, gdy zasilanie na potrzeby c.o. i c.w.u. następuje z jednego źródła) w istniejących obiektach, na bardziej efektywne ekologicznie i energetycznie.

W zakresie wymiany źródeł ciepła, na opalane biomasą lub paliwem stałym, udzielenie dotacji możliwe jest wyłącznie na:

a) kotły opalane paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniające wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN 303-5:2012,

b) kotły opalane biomasą, spełniające wymogi 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012,

c) kotły gazowe,

d) kotły olejowe.

 

Warunkiem uzyskania dotacji celowej jest:

1) w przypadku montażu w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie nowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym lub kotła opalanego biomasą:

a) fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym kotła opalanego biomasą lub gazem w wieku powyżej 10 lat, zainstalowanego i pracującego w budynku lub lokalu inwestora

2) w przypadku montażu w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie nowego źródła ciepła opalanego paliwem gazowym  -  fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym (bez względu na wiek urządzenia)

3) przeprowadzenie termoizolacji oddanego do użytkowania i ogrzewanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 

Tryb przyjmowania wniosków i postępowania w zakresie udzielenia dofinansowania oraz pozostałe warunki ubiegania się o dotację celową - warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji celowej jest:

1) złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej przed przystąpieniem do realizacji planowanej inwestycji. Ocenie będą podlegać wyłącznie „Wnioski o dotację...”, złożone na formularzu stanowiącym Załącznik do Regulaminu, zawierające komplet wymaganych dokumentów,

2) zawarcie z Gminą umowy o udzielenie dotacji celowej przed przystąpieniem do realizacji planowanej inwestycji tj. przed demontażem starego źródła ciepła, zakupem i montażem urządzeń objętych dofinansowaniem, rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych budynku,

3) nie zaleganie z podatkami i opłatami wobec Gminy Pszczyna.

Formularze wniosków wraz z wymaganymi załącznikami będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pszczynie www.pszczyna.pl oraz w siedzibie Operatora.

 

Koszty zadania, termin realizacji zadania - koszty zadania:

1) Kosztami zadania (koszty kwalifikowane) są wyłącznie nakłady niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego, które obejmują wymianę, w tym demontaż starego oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła, wymianę, budowę lub modernizację instalacji c.o. w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, lub prace związane z dociepleniem budynku. Koszty zadania pomniejsza się o udział procentowy przypadający na powierzchnię, na której jest prowadzona działalność gospodarcza w odniesieniu do całkowitej powierzchni użytkowej budynku,

 

2) Koszty kwalifikowane stanowią:

a) dla kotłów centralnego ogrzewania:

- demontaż i likwidacja starego źródła ciepła

- zakup i montaż nowego źródła ciepła

- zakup i montaż niezbędnej armatury

- niezbędny osprzęt do zainstalowania nowego źródła ciepła, wkład kominowy

b) dla ocieplenia budynku:

- zakup materiałów i wykonanie prac związanych z dociepleniem ścian, (w tym stropu i dachu)

- zakup materiałów i wykonanie prac związanych z otynkowaniem budynku

- zakup i montaż stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych

- zakup i montaż podokienników

 

Dopuszcza się jako koszt kwalifikowany faktury VAT dotyczące zakupu materiałów budowlanych związanych z dociepleniem przegród budowlanych pod warunkiem samodzielnego wykonania prac termoizolacyjnych w terminie określonym w umowie o udzielenie dotacji celowej.

3) Za koszty zadania uznane zostaną wyłącznie wydatki udokumentowane fakturami VAT.

 

Kwota dotacji celowej wynosi 60% kosztów zadania lecz nie więcej niż:

1) Źródło ciepła
a) Kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 - 8 400 zł
b) Kocioł opalany biomasą spełniający wymogi 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:20125:2012 - 8 400 zł
c) Kocioł gazowy - 6 600 zł
d) Kocioł olejowy - 6 600 zł

2) Instalacja centralnego ogrzewania
a) modernizacja źródła ciepła w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym wraz z budową sieci c.o. - 3 000 zł

3) Termomodernizacja
a) Docieplenie ścian, stropodachów i dachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku jednorodzinnym - 10 000 zł

3. Ostateczna wysokość dotacji celowej, nie większa niż maksymalna, zostanie ustalona na podstawie rozliczenia końcowego zadania zgodnie z § 8 Regulaminu.

Źródło: www.pszczyna.pl
Fot. UM Pszczyna

 

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg