Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Mieszkańcy ulic Cieszyńskiej i Sznelowiec chcą należeć do Pszczyny!

Wtorek, 28 Marzec 2017

Wydaje się, że to już koniec sporu dotyczącego granic sołectwa Łąka i osiedla Kolonia Jasna. Podczas czwartkowego zebrania sprawozdawczego na osiedlu Kolonia Jasna przedstawiciele mieszkańców ulic Cieszyńskiej i Sznelowiec złożyli na ręce Arkadiusza Gardiasza wniosek o przyłączenie do Pszczyny. Burmistrz zapowiedział, że przedstawi tę propozycję Radzie Miejskiej.

W ubiegłym tygodniu zebraniu sołeckiemu w Łące towarzyszyło wiele emocji. Mieszkańcy wypowiadali się bowiem w temacie kontynuacji działań zmierzających do realizacji uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 grudnia 2005 roku ws. wystąpienia z wnioskiem do ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Pszczyna i wsi Łąka. Uczestnicy zebrania jednogłośnie opowiedzieli się przeciwko dalszym działaniom w tym temacie.

Sprawa powróciła także w czwartek podczas zebrania sprawozdawczego na osiedlu Kolonia Jasna. Arkadiusz Gardiasz, przewodniczący Zarządu Osiedla Kolonia Jasna odniósł się do słów sołtysa Łąki oraz radnego Krystiana Czypka, które wygłosili podczas zebrania w sołectwie Łąka.

- Panowie przedstawili mieszkańcom, że osiedle Kolonia Jasna zawsze brało pieniądze za mieszkańców Sznelowca i ulicy Cieszyńskiej. Otóż do 2005 roku liczba mieszkańców osiedla oscylowała w granicach 3000 osób, zaś sołectwa Łąka - 2800 osób. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że pomimo iż w 2005 roku liczba mieszkańców osiedla Kolonia Jasna wzrosła, budżet nie zmienił się ani o złotówkę i wynosił 27 tysięcy złotych. Przez kolejne lata sytuacja nadal tak wyglądała. Niestety pan sołtys i radny wprowadzili mieszkańców w błąd, sugerując, iż Kolonia Jasna miała pieniądze za mieszkańców Sznelowca i ulicy Cieszyńskiej, a nic dla nich nie robi - mówił Arkadiusz Gardiasz.

Na zebraniu obecni byli mieszkańcy spornego obszaru, którzy na ręce przewodniczącego Zarządu Osiedla Kolonia Jasna złożyli wniosek w sprawie zmiany granic. - Jak do tej pory wszyscy inni się wypowiadali: i Łąka i Kolonia Jasna, a nikt z nami - mieszkańcami - nie rozmawiał. Dlatego już po raz drugi składamy podpisy, ponieważ chcemy należeć do Pszczyny, a nie do Łąki - tłumaczyła Aniela Sapek.

Poniżej prezentujemy treść wniosku złożonego na zebraniu sprawozdawczym:

Wniosek dotyczący zmiany granic osiedla Kolonia Jasna i sołectwa Łąka w gminie Pszczyna

"W imieniu mieszkańców ulicy Cieszyńskiej oraz ulicy Sznelowiec wnoszę do Rady Miejskiej w Pszczynie o podjęcie działań mających na celu zmianę granic osiedla Kolonia Jasna i sołectwa Łąka w gminie Pszczyna poprzez realizację prawnie obowiązującej uchwały nr XXXVIII/360/05 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 grudnia 2005 roku.

W dniu 28 grudnia 2005 roku Rada Miejska w Pszczynie po przeprowadzonych konsultacjach społecznych przyjęła uchwałę nr XXXVIII/360/05 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Pszczyna, gminy Pszczyna (wsi Łąka). Przyjęta uchwała miała na celu uregulowanie sytuacji związanej z adresem zameldowania i zamieszkania mieszkańców ulicy Sznelowiec i ulicy Cieszyńskiej oraz przynależności tych mieszkańców do danej jednostki pomocniczej gminy Pszczyna. W wyniku przyjętej uchwały mieszkańcy ulicy Sznelowiec i ulicy Cieszyńskiej mieli znaleźć się na terenie administracyjnym miasta Pszczyna. Niestety, ze względu na decyzje burmistrza Pszczyny, sprawa nie została uregulowana do dnia dzisiejszego.

W chwili obecnej wszyscy mieszkańcy ulicy Sznelowiec oraz ulicy Cieszyńskiej są zameldowani na terenie miasta Pszczyna. Ponadto, każdy nowy mieszkaniec w/w ulic jest również meldowany w mieście Pszczyna. Wszystkie działalności gospodarcze, które są prowadzone na obszarze granicy pomiędzy sołectwem Łąką a miastem Pszczyną również są zarejestrowane w Pszczynie. Osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, posiadają rejestracje urzędowe wskazujące na Pszczynę jako na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Także działające na tym obszarze osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wskazują na Pszczynę jako swoją siedzibę (Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z. o. o., Pszczyński Zarząd Edukacji, Straż Miejska.

Zgodnie z paragrafem 12 Statutu Gminy Pszczyna przyjętego uchwałą nr XLVI/593/14 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 30 października 2014 roku "Przy podziale gminy na jednostki pomocnicze uwzględnia się przede wszystkim naturalne uwarunkowania przestrzenne oraz istniejące więzi między mieszkańcami". Wszyscy mieszkańcy podpisani pod niniejszym wnioskiem jednoznacznie opowiadają się za zmianą granic oraz deklarują przynależność do miasta Pszczyny poprzez wieloletnie więzi społeczne między mieszkańcami. Świadczy również o tym infrastruktura społeczna, gdyż zamieszkujący ten obszar korzystają z tej infrastruktury na terenie miasta Pszczyna - obwody wyborcze (mieszkańcy przedmiotowych ulic uczęszczają na wybory do SP nr 18 w Pszczynie na osiedlu Kolonia Jasna, obwody do szkół podstawowych SP nr 18 oraz SP nr 1, przynależność do parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Boskiej Częstochowskiej w Pszczynie. Obszar objęty wnioskiem zamieszkany jest przez około 500 osób."

Do wniosku dołączona została lista osób proszących o zmianę granic, która zawiera 189 podpisów mieszkańców ulicy Sznelowiec i Cieszyńskiej, którzy zadeklarowali chęć uregulowania sprawy. - Te podpisy, które są zebrane, to są podpisy osób pełnoletnich. Niech wreszcie ludzie się wypowiedzą, że chcą mieszkać w Pszczynie. Prosimy, żeby to wreszcie było wyjaśnione. My chcemy należeć do Pszczyny - mówiła Aniela Sapek.

Ja odziedziczyłem sytuację sprzed wielu lat. Potwierdzę to, że wzorem obu moich poprzedników, stwierdziliśmy, że nie będziemy nakręcać tej nienawiści, która robi się na osiedlu i w sołectwie. Jestem daleki od tego, żebyście się Państwo kłócili. My jesteśmy tylko przekaźnikami Waszej woli. To nie burmistrz ustala granice, tylko Rada Miasta; nie burmistrz decyduje, gdzie ma być granica między Łąką a osiedlem Kolonia Jasna. Jestem daleki od tego, żeby się w tę dyskusję na tym poziomie włączać, ponieważ uważam, że nie powinienem - tłumaczył burmistrz Dariusz Skrobol. - Oczywiście Państwa postulaty przekażemy Radzie Miasta i to ona ostatecznie zadecyduje, jaki ma być kształt granic pomiędzy jedną i drugą jednostką organizacyjną: Kolonią Jasną i Łąką. Na najbliższej sesji Rady Miasta zaproponuję uchylenie tej uchwały, o której tutaj jest mowa i przyjęcie nowej - takiej, która będzie satysfakcjonowała mieszkańców - zapowiedział burmistrz.

Źródło: www.pless.pl 

 

Artykuły dotyczące mieszkańców ul. Sznelowiec i ul. Cieszyńskiej w Pszczynie:

Mieszkańcy ze Sznelowca i Cieszyńskiej: Chcemy do Pszczyny!, Nowe Info, 21.03.2017 r.

Mieszkańcy ulic Cieszyńskiej i Sznelowiec chcą należeć do Pszczyny!, www.pless.pl 

Mieszkańcy ul. Sznelowiec i Cieszyńskiej za zmianą granic, www.pszczynska.pl


Emocje w Łące: Kosy na sztorc!, Nowe Info, 14.03.2017 r.

Ciąg dalszy sporu w sprawie zmiany granic - Łączanie wyrazili sprzeciw, www.pless.pl

Mieszkańcy Łąki zdecydowanie przeciw zmianie granic, www.pszczynska.pl

 

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

 

 

 

 

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg