Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Radni przyjęli budżet na rok 2017

Czwartek, 29 Grudzień 2016

W czwartek Rada Miejska w Pszczynie uchwaliła budżet na 2017 rok. To najwyższy budżet w historii gminy, który po raz pierwszy przekroczy po stronie dochodów 200 milionów złotych. W planie jest realizacja kilkudziesięciu inwestycji na terenie gminy. Pełną pełną listę inwestycji przedstawiamy poniżej.

Dochody i wydatki budżetu
Dochody budżetu gminy na rok 2017 ustalono w łącznej wysokości 215.041.563 zł, natomiast wydatki - 199.171.900 zł, z czego 22.548.309 zł stanowią wydatki majątkowe (inwestycyjne). Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 15.869.663 zł z przeznaczeniem na wskazane w rozchodach spłaty kredytów i pożyczek.

Źródła dochodu
W strukturze dochodów wyodrębnić można: dochody własne - 110.744.315 zł, subwencję ogólną z budżetu państwa - 42.562.876 zł, dotacje celowe z budżetu państwa - 43.361.754 zł, dotacje między JST oraz środki pozyskane z innych źródeł - 344.700 zł oraz środki z budżetu Unii Europejskiej - 18.027.918 zł.

Struktura wydatków
Główną część wydatków gminy Pszczyna stanowić w 2017 roku będą środki przeznaczane na oświatę i edukację. Jest to aż 77.704.247 złotych. Drugą pozycją pod względem wartości (44.159.816 zł) jest dział "Rodzina", którego wysokość wynika głównie z dystrybucji świadczeń w ramach "Programu 500+". Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pochłoną w przyszłym roku sumę 17.027.510 złotych, a Administracja Publiczna - 16.898.558 złotych. Warto również zwrócić uwagę na to, że aż 61 pozycji w budżecie wynika z wniosków mieszkańców złożonych w 2016 roku poprzez Pszczyński Budżet Obywatelski.

W wydatkach majątkowych także działalność oświatowa stanowi największy wartościowo dział. Tuż za nią są inwestycje związane z transportem i łącznością oraz z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Szczegółowy wykaz inwestycji planowanych na 2017 rok przedstawiamy w tabeli poniżej.

Jakie inwestycje w gminie Pszczyna w 2017 roku?

Rolnictwo i łowiectwo: 60.000

 • Przebudowa rowu melioracyjnego przy ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie 60.000


Transport i łączność: 5.029.187

 • Współfinansowanie zadań z Wojewódzkim Zarządem Dróg aktualizacja projektu przebudowy skrzyżowania DW933 (ul. Cieszyńskiej) z ul. Zdrojową i ul. Sznelowiec w Pszczynie 37.500 (osiedle Kolonia Jasna)
 • Współfinansowanie zadań z Wojewódzkim Zarządem Dróg - projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW931 ul. Żubrów w Jankowicach 18.000
 • Współfinansowanie zadań z Wojewódzkim Zarządem Dróg - projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW931 ul. Żubrów w Jankowicach - RS Jankowice 12.000
 • Współfinansowanie zadań z PZD - przebudowa ul. Zdrojowej w Pszczynie 1.333.000 (osiedle Kolonia Jasna)
 • Współfinansowanie zadań z PZD - budowa chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich - ZO Stara Wieś 22.000
 • Następny etap (II) korytowania i zawiezienia tłucznia na ulicy Kawalerzystów - PBO 55.560
 • Przebudowa chodnika przy ulicy Kościuszki - etap I (część parzysta) PBO 65.857
 • Utwardzenie ulicy Tulipanów obok cmentarza - etap I - PBO 53.300
 • Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Zuchów - PBO 51.544
 • Wyrównanie utwardzonej drogi o nawierzchni tłuczniowej wraz z położeniem nawierzchni asfaltowej - PBO 88.500
 • Projekt przebudowy rowu wzdłuż ul. Akacjowej w Jankowicach 45.000
 • Projekt przebudowy ul. Wiśniowej w Czarkowie 45.000
 • Projekt przebudowy ul. Lercha w Pszczynie 45.000
 • Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i ul. Młyńskiej w Pszczynie 94.000
 • Przebudowa ul. Lisiej w Studzienicach 175.753
 • Przebudowa ul. Bogedaina w Pszczynie 250.000
 • Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Skłodowskiej-Curie w Pszczynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielską do skrzyżowania z ul. Słoneczną 185.000 (osiedle Kolonia Jasna)
 • Przebudowa ul. Krasińskiego w Pszczynie 150.000
 • Rozbudowa ul. Braci Jędrysików w Pszczynie - etap III 473.073
 • Rozbudowa ul. Mickiewicza w Piasku 1.799.100
 • Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 30.000


Gospodarka mieszkaniowa: 841.414

 • Dostawa i montaż klimatyzatorów w Sali Domu Kultury w Studzionce - PBO 13.194
 • Dostosowanie do przepisów ppoż. Ośrodka Kultury w Brzeźcach 200.000
 • Modernizacja Sali Ośrodka Kultury w Rudołtowicach wraz z doposażeniem zaplecza kuchenno-magazynowego - PBO 19.500
 • Projekt budowy budynku komunalnego 60.000
 • Projekt budowy budynku socjalnego 35.000
 • Przebudowa instalacji c.o. i zakup kotłów w budynkach administracyjnych przez AZK 150.000
 • Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 26 50.000
 • Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 28 50.000
 • Uzupełnienie ogrodzenia przy placu zabaw dla dzieci w Brzeźcach PBO 35.620
 • Wyposażenie kuchni w Ośrodku Kultury w Wiśle Wielkiej w urządzenia gastronomiczne - PBO 20.600
 • Nabycie gruntu przy ul. Plebiscytowej w Pszczynie 40.000
 • Nabycie gruntu przy ul. Karłowicza w Pszczynie w celu przebudowy drogi 50.000
 • Nabycie gruntu w Porębie przy Szkole Podstawowej 15.000
 • Nabycie gruntu w Rudołtowicach pod plac zabaw 100.000
 • Nabycie gruntu w Studzienicach przy ul. Wilczej 2.500


Działalność usługowa: 100.000

 • Modernizacja cmentarza komunalnego - wykonanie nowych alejek, wymiana bramy i furtki oraz małej architektury, budowa oświetlenia głównej alei - PBO 100.000


Administracja publiczna: 450.000
Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Pszczyna 400.000
Zakupy sprzętu komputerowego Referatu Informatyki 50.000


Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 613.740

 • Dofinansowanie rozbudowy Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie 100.000
 • Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Komendy Powiatowej PSP w Pszczynie 450.000
 • Dofinansowanie jednostki OSP Wisła Mała w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy (zakup zestawu ratownictwa medycznego, drabiny pożarniczej oraz motopompy opływającej i wentylatora oddymiającego mgłowego) - PBO 22 .398
 • Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Piasku - Ośrodek Kultury Kaniówka, salka środowiskowa przy OSP - PBO 9.500
 • Zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wisła Wielka sań lodowych PBO 6.842
 • Modernizcja systemu monitoringu 25.000


Oświata i wychowanie: 9.046.365

 • Atrakcyjne boisko szkolne - PBO 23.470
 • Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie - PBO 42.300
 • Miasteczko Ruchu Drogowego na Osiedlu Powstańców Sląskich - PBO 88.322
 • Monitoring wizyjny przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Rudołtowicach PBO 24.981
 • Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w gminie Pszczyna - projekt i termomodernizacja SP Nr 1 w Pszczynie 2.900.000
 • Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w gminie Pszczyna - projekt i termomodernizacja SP Nr 13 w Wiśle Małej 800.000
 • Projekt i rozbudowa ZSP w Piasku 4.301.660
 • Utwardzenie miejsc postojowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jankowicach - PBO 23.600
 • Wykonanie osłon grzejników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach - segment D 32.000
 • Adaptacja i rozbudowa budynku mieszkalnego w Porębie na przedszkole 786.000
 • Projekt i budowa skoczni w dal przy PG 4 - PBO 24.032


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 4.642.930

 • Przebudowa szklarni 15.000
 • Zakup systemu cmentarnego 10.000
 • Zakup 2 kontenerów KP-7 na śmieci 10.000
 • Zakup rębaka 120.000
 • Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Zwierzyniec 620.000
 • Budowa oświetlenia na ul. Adelajdy w Studzionce - PBO 30.000
 • Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bobrów - PBO 35.620
 • Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej, Al.Dębowej do ul. Dworcowej - RS Piasek 10.000
 • Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pszczyna 3.588.350
 • Projekt oświetlenia ul. Wieczorka - RS Studzionka 12.000
 • Projekt oświetlenia ulicznego na osiedlu Stara Wieś - ZO Stara Wieś 6.000
 • Przebudowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna 80.000
 • Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Świerkowej, Modrzewiowej, Cyprysowej, Jałowcowej i Cedrowej w Pszczynie 100.000
 • Przebudowa oświetlenia na terenie Gminy Pszczyna - ZO Piłsudskiego 5.960


Kultura fizyczna: 1.764.673

 • "Międzypokoleniowe Centrum Rekreacji" - rozszerzenie funkcji istniejącego placu zabaw poprzez instalację dodatkowych urządzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wykonanie ogrodzenia - etap II - PBO 100.000
 • Bezpieczne boisko - PBO 25.000
 • Budowa boiska do piłki nożnej plażowej - LKS Czarków - PBO 25.000
 • Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowch kompleksu LKS Brzeźce - PBO 21.000
 • Modernizacja placów zabaw na terenie gminy 80.000
 • Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Piasku - Ośrodek Kultury Kaniówka - ogólnodostępny plac zabaw przy ul. Słowackiego PBO 25.000
 • Wykonanie drogi do slipu na Ośrodek Sportów Wodnych w Łące 15.000
 • Wykonanie monitoringu na boisku Orlik w Piasku 5.000
 • Wykonanie ogrodzenia wokół obiektu sportowego LKS-u w Studzienicach - PBO 70.705
 • Wymiana okien oraz elewacji na hali sportowej przy ul. Basztowej w Pszczynie 150.000
 • Wyposażenie boiska w zaplecze sanitarno-socjalne wraz z oświetleniem - PBO 54.330
 • Wyznaczenie miejsca do kąpieli z pomostów wysokoburtowych na Ośrodku Sportów Wodnych w Łące 280.000
 • Zagospodarowanie terenu wokół "Serca Wsi" w Łące - etap II - PBO 61 .721
 • Zakup Melexa na stadion miejski w Pszczynie 35.000
 • Stworzenie niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w sołectwach gminy Pszczyna 700 .000
 • Rozwój stref aktywności rodzinnej na Osiedlu Kolonia Jasna, przy ul. Bratniej i ul. Księżycowej - etap II wraz z budową oświetlenia ulicznego na terenie osiedla - PBO 98.807 (osiedle Kolonia Jasna)
 • Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - ZO Piastów 13.310
 • Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - ZO Siedlice 4.800

W 2017 roku gmina Pszczyna będzie spłacała kredyt i trzy pożyczki. Są to: kredyt z BGK w Warszawie (600.000 zł), pożyczka z WFOŚiGW - Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I (1.444.000 zł), pożyczka z NFOŚiGW - Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I (1.832.932 zł) i pożyczka płatnicza z BGK - Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I (11.992.731 zł).

Źródło: www.pless.pl
Fot. UM Pszczyna

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg