Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

Postępowanie do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wtorek, 11 Październik 2016

Obwieszczenie zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa ulicy Słonecznej i ulicy Dobrawy w Pszczynie".

 

OŚ.6220.00021.2016 Pszczyna 2016.10.07

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamiam na podstawie art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. D.U. z 2016 r. poz. 353) w związku zart. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (D.U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami), o wszczęciu, na wniosek Pana Łukasza Jordanek, pełnomocnika Gminy Pszczyna, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

„Przebudowa ulicy Słonecznej i ul. Dobrawy w Pszczynie”

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o możliwości zapoznania się z treścią wniosku oraz uprawnieniach wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, polegających na prawie czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym wniosków prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Powyższe dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie Rynek 2 pok. 204 w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art.49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Źródło: www.pszczyna.pl

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

asp. szt. Bożena Niewińska

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (47) 85-522-63

 

Grzegorz Kuczera

Radny Rady Miejskiej

tel. 603 382 366

 

Monika Rąba

Radna Rady Miejskiej

tel. 506 535 495

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588

 

Krystyna Fuławka

Radna Rady Miejskiej

tel. 696 255 161

  

 


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg